ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ, ДОРОГОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ! НАДЕЮСЬ,ЭТИ МАТЕРИАЛЫ ТЕБЕ ПОМОГУТ В УЧЕБЕ ИЛИ ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. УДАЧИ! А МОИМ УЧЕНИКАМ ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ!

четверг, 17 сентября 2015 г.

ОЛИМПИАДА


Ühiskonnaõpetuse olümpiaad gümnaasiumile
Rein Toomla
14. märts 2011Hetkel on nende küsimuste põhjal võimalik koguda 70 punkti.
Küsimusi ja punkte:
Euro – 13 küsimust, 18 punkti; Heaoluriik – 14 küsimust, 17 punkti; Kodanikuühiskond – 13 küsimust, 18 punkti;  Rahvusvahelised organisatsioonid – 13 küsimust, 17 punkti.

Euroga seotud küsimused.
1.      Milline on lepingu, kus on sõnastatud nn Maastrichti kriteeriumid, ametlik nimi? Nimetage ka jõustumise aasta? 2  punkti  ……………………………………………………………….
2.      Millise eurotsooni kuuluva riigi kodanikud pidasid viimase – 2010. a. septembrikuu - Eurobaromeetri järgi eurot pigem negatiivseks kui positiivseks nähtuseks? 1 punkt
……………………………………………………………………
3.      Mis oli euro eelkäija nimetus ja mida see tähendas? 2 punkti
…………………………………………………………………….
4.       Milline Euroopa Liidu institutsioon langetab lõpliku otsuse euro käibeletuleku üle mingis riigis? 1 punkt
a) Euroopa Komisjon
b)      Euroopa Ülemkogu
c)      Euroopa Liidu Nõukogu
d)     Euroopa Parlament
5.      Läti on avaldanud soovi muuta euro nimetust. Milliseks ja miks? 2 punkti
…………………………………………………………………………………
6.      Kahe Euroliitu kuuluva riigi suhtes ei kehti seisukoht, et nad peavad euro kasutusele võtma. 2 punkti
…………………………………………………………….
7.      Milline riik maailmas ostis 2009.a. jooksul enim eurosid? 1 punkt
……………………………………………………………..
8.       Mis on kõige suurem võltseuro rahatäht, millega Eestis on üritatud maksta ning kuidas oli see sohk kõige lihtsamini äratuntav? 2 punkti
…………………………………………………………………………………….
9.      Nimetage kaks kaudset eurotsooni riigid (ei kuulu Euroopa Liitu), mis varem olid seotud (Prantsusmaa ja Itaalia) valuutadega. 2 punkti
………………………………………………………………………………………….
10.  Euro on käibel ühe järgmises loetelus toodud riigi nn ülemereterritooriumitel: 1 punkt
a)      Briti nn ülemereterritooriumitel
b)      Hollandi nn ülemereterritooriumitel
c)      Prantsuse ülemereterritooriumitel
d)     Portugali  nn ülemereterritooriumitel
11. Mida mõõdab euribor? 1 punkt
a) sularaha hulka, mis on kasutusel eurotsooni liikmeriikides
b) keskmist rahaturu intressi
c) riikide välislaenude tagasimaksmise efektiivsust
12. On aasta 2015. Läti on avaldanud soovi euroalaga liitumiseks. Neljast Maastrichti kriteeriumist on täidetud kolm, vaja on välja arvutada hinnastabiilsust (inflatsioonimäära) hindav kriteerium. Liikmesriikide inflatsioonimäärad on esitatud tabelis (liikumine madalamalt kõrgemale, andmed on hüpoteetilised):
Koht pingereas
Riik
Inflatsioonimäär %
1
Belgia
1,1
2
Saksamaa
1,3
3
Prantsusmaa
1,5
4
Luxembourg
1,6
5
Hispaania
1,8
6
Itaalia
1,8
7
Holland
2,0
...


15
Läti
2,7

Kas Läti täidab selle kriteeriumi? Esitage kogu arutluskäik. 2 punkti
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Heaoluriigi küsimused.
1.      Mis on ainus töö- ja sotsiaalsuhetele spetsialiseerunud rahvusvaheline organisatsioon maailmas? 1 punkt
……………………………………………………..
2.      Kui suur osa Eesti elanikkonnast elas Statistikaameti sotsiaaluuringu järgi 2009.a. suhtelises vaesuses: 1 punkt
·         Ligi 8% elanikkonnast
·         Ligi 16% elanikkonnast
·         Ligi veerand elanikkonnast
·         Eestis vaeseid ei olegi
3.      Kui suur oli 2011.a. veebruaris registreeritud tööpuudus? Nimetada suhtarv üldisest tööjõust. 1 punkt …………………………………
4.      Millises maakonnas oli  kõige suurem registreeritud töötute hulk? 1 punkt
…………………………………………………………
5.      Esimesel töötaoleku päeval saab inimene maksimaalselt töötuskindlustushüvitist….. ..... % palgast, 360. päeval on see näitaja…… ....% palgast. 2 punkti
6.      Kui suur on vahe Eesti ja Soome toimetulekutoetuste vahel: 1 punkt
·         Kaks korda Soome kasuks
·         Umbes 3,5 korda Soome kasuks
·         Umbes 5,5 korda Soome kasuks
·         Umbes  7,5 korda Soome kasuks
7.      Euroopa Liit  oli kuulutanud ühe aasta vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aastaks. Mis aasta? 1 punkt
…………………..
8.      Kui suur on Euroopa Liidu sotsiaalfondi toetus Eesti jaoks ühe aasta lõikes (keskmiselt). Vastusevariandid näitavad ligikaudset osakaalu riigieelarve tulude suhtes: 1 punkt.
·         1%
·         3%
·         5%
·         10%
Kui suur võiks olla see toetus  absoluutvääringus eurodes? 1 punkt
……………………
9.      Mitmenda eluaastani on Eestis võimalik saada tasuta hambaravi? 1 punkt
……………………………….
10.    Kui suur osa Eesti elanikkonnast sai 2010.a. I kvartalis toimetulekutoetust? 1 punkt
·         veidi alla 3%
·         ligikaudu 14%
·         peaaegu viiendik
·         praktiliselt iga teine
11.  Üks järgnevatest sotsiaalkindlustusfondidest oli 2010.a. defitsiidis ning suudab sellest väljuda alles 2013. aastal: 1 punkt
·         Töötukassa
·         Haigekassa
·         Riiklik Pensionifond
·         Sotsiaalkassa

12.  Inimarengu indeksi järgi on Eesti koht viimase 7 aasta jooksul olnud riikide edetabelis: 1 punkt
·         esimeses kümnes
·         teises kümnes
·         kolmandas kümnes
·         neljandas kümnes
·         Milline rahvusvaheline institutsioon töötab välja inimarengu indeksit? 1 punkt
………………………………
13.  Millise näitaja abil iseloomustatakse sissetulekute ebavõrdsust ühiskonnas? 1 punkt
……………………………..
14.  Millise hüpoteetilise ministeeriumi tegevust oli kujutatud  ETV-s eelmise aasta lõpul linastunud sarjas Riigimehed ? 1 punkt
…………………………………………………
Kodanikuühiskonna küsimused.
1.      Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit koos Eesti Rahvusringhäälinguga kujundas viimase Riigikogu valimiskampaania seoses välja uue kodanikualgatuse. Millise?1 punkt
………………………………………………………….
2.      Kui palju on Eestis 2010.a. seisuga mittetulundusühinguid ja sihtasutusi? 2 punkti 5% kõikumise eest, 1 punkt 10% kõikumise eest
·         Mittetulundusühinguid - ......
3.      Sihtasutusi - .....
4.      Kui suur osa  Eesti tööjõust on hõivatud kolmandas sektoris? 1 punkt
…………………………….
5.      Mis  eristab sihtasutusi teistest kodanikualgatuslikest organisatsioonidest: 1 punkt
·         nad tuleb lisaks kanda Äriregistrisse
·         neil ei ole liikmeid
·         nad võivad kasumi juhatuse liikmete vahel teatud ulatuses ära jagada
6.      Eestis on korruptsiooni tajumist mõõdetud viimased 13 aastat. Neist 11 korral asus Eesti maailma riikidega võrreldes ühes kümnes. Kas see on: 1 punkt
·         esimene kümme
·         teine kümme
·         kolmas kümme
·         neljas kümme  
7.      Selle aasta jaanuaris-veebruaris toimunud väljaastumiste ajal Egiptuses blokeeriti valitsuse poolt üks sotsiaalmeedia kanal, mida rahva hulgas kasutati enim nii inimeste mobiliseerimiseks kui ka välismaailma teavitamiseks. Milline? 1 punkt
8.      Mis logo on joonisel kujutatud? 1 punkt
……………………………
9.      Riigikogu valimistel kasutakse kohtade selgitamisel muu hulgas ka d’Hondti jagajaid. Mis näitajad saadakse neid jagajaid kasutades  ning  mis mandaadid niimoodi selguvad? 2 punkti ………………………………………………..


10.  Eesti vabaühendused kasutavad oma üle-Eestiliste arutelukoosolekute nimetuseks sõna, mis algselt on pärit muinasajast. 1 punkt..................................................................

11.  Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit pakub oma Riigikogu valimiste manifestis 2011 välja mõtte täiendada üldhariduskoolide ühiskonnaõpetuse tundi. Millega? 1 punkt
………………………………………………………
12.  Millisesse registrisse tuleks kanda loodav sihtasustus või mittetulundusühing, et ta saaks oma tegevust alustada: 1 punkt
·         Äriregistrisse
·         Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse
·         Kodanikuühenduste registrisse
·         Rahvastikuregistrisse
13.  Ühiskonna demokraatlikkuse arengut jälgib: 1 punkt
·         Transparency International
·         Amnesty International
Freedom House
14.  Mitmekordne erinevus on inimeste hulgal, mis on vajalikud MTÜ ja erakonna asutamiseks? 5% kõikumist - 2 punkti, 10% - 1 punkt
……………………………
15.  Millisele eagrupile olid mõeldud viimaste Riigikogu valimiste ajal toimunud varivalimiste koguprojekt? Täiesti täpne vastus – 2 punkti, kõikumine 1 aasta - 1 punkt
…………………………………………

Rahvusvahelised organisatsioonid
a)      Kui suur on  Eesti liikmemaksude kogusumma, mida riik maksab  kõikidele rahvusvahelistele  organisatsioonidele, mille liige ta on:  1 punkt.
b)      umbes 1 miljard krooni
c)      veidi üle 3 miljardi krooni
d)     ligikaudu 6 miljardit krooni
e)      peaaegu 10 miljardit krooni

1.      Eesti liitus pärast taasiseseisvumist ühel päeval kahe rahvusvahelise organisatsiooniga, mis olid riigi jaoks ka esmakordseks ühinemiseks. Millistega? 2 punkti
…………………………………………………
2.      Millise rahvusvahelise organisatsiooni logo on kujutatud joonisel?. 1 punkt
……………………………
3.      OECD loodi  ühe ammuse abiandmisplaani jätkuks, mille kaudu taastati sõjajärgse Euroopa majandus. Mis oli selle abiplaani nimi? 1 punkt
………………………………………….
4.      Milline on ÜROga viimati liitunud riik? 1 punkt
…………………………………………….
5.      Mis riigis osales Eestis esmakordselt rahuvalve operatsioonis? 1 punkt
·         Horvaatia
·         Bosnia
·         Sloveenia
·         Kosovo
6.      Üks ÜRO  julgeolekunõukogu peamistest militaarinstitutsioonidest ei tegutse sisuliselt 1940.aastate lõpust alates. Milline? 1 punkt
………………………………………………..
7.      ÜRO peakorterid asuvad neljas linnas. Nimetage need . Eesti on esindatud suursaadikute tasemel kahes neist. Millistes? 3 punkti
…………………………………………………………………………………….
8.      Tabelis on esitatud nelja rahvusvahelise organisatsiooni prantsuskeelsed lühendid. Lisage neile juurde ingliskeelsed  - ehk meil siis paremini tuntud – vasted. Need võivad olla ka  eestikeelsed lühendid: 2 punkti
ONU  (ÜRO, UN)
OTAN (NATO)
OSCE (OSCE)
OCDE (OECD)
9.      Viimastel Riigikogu valimistel osales oma missiooniga valimisvaatluste peamine rahvusvaheline organisatsioon, mille ingliskeelne lühend on ODIHR. See organisatsioon on ühe suurema rahvusvahelise organisatsiooni koostisosa. Millise? 1 punkt
………………………………………

10.  Millises riigis asub NATO allstruktuuri peakorter, mille vastutusalasse kuulub ka Eesti? 1 punkt 
……………………………………………..
12. Milline 1962. aastal OPECga liitunud riik astus sellest organisatsioonis 2008. aastal välja? (1p

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.